Rehabilitatsiooniteenused

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenused

SA Sillamäe Haigla pakub tööalase rehabilitatsiooni teenust.

Rehabilitatsiooniteenus on  riiklik sotsiaalteenus, mille laiemaks eesmärgiks on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega laste puhul on üldiseks eesmärgiks seatud lapse arengu ja hariduse omandamise toetamine, tööealistel inimestel on eesmärgiks seatud töölpüsimise soodustamine või tööle saamine ning eakatel inimestel iseseisev toimetulek.

Rehabilitatsiooniteenused jagunevad kaheks – sotsiaalseks rehabilitatsiooniks, mille osutamine käib läbi Sotsiaalkindlustusameti, ning tööalane rehabilitatsioon, mida vahendab Eesti Töötukassa.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on arendada ja õpetada tööealistele inimestele igapäevaeluks vajalikke oskusi, suurendada ühiskonnaelus osalemist, toetada õppimist ja arendada töövõime eeldusi. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse tööealise inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edaspidist sotsiaalset toimetulekut.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on mõeldud 16-aastasele ja vanemale inimesele, kes puude või haiguse tõttu vajab tööleasumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Tööalast rehabilitatsiooni võib olla vaja näiteks selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme tööolukorras. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Rehabilitatsiooniteenusteks võivad olla füsioteraapia, tegevusteraapia ja nõustamine, loovteraapia, logopeediline abi, eripedagoogiline abi, kogemusnõustamine, psühholoogiline nõustamine, õendusalane nõustamine, sotsiaalnõustamine, arsti (sh psühhiaatri) nõustamine. Rehabilitatsioonimeeskond saab näiteks aidata noorel tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Sotsiaalkindlustusametis töötavad juhtumikorraldajad, kelle ülesandeks on informeerida inimest teenusele saamise võimaluste osas (sh protsess, vajaminevad dokumendid) ning toetada inimest kogu teenusele suunamise protsessi ulatuses.

Kogu informatsiooni sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste taotlemiseks leiate aadressilt:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon.

Samuti võib infot küsida telefoni teel 39 25837, 39 25 841